Contact
Het Palet
Zigzagoven 86
Postbus 177
3960BD Wijk bij Duurstede
0343574920
Lestijden
Groep 1-2, 3 en 4
ma, di, do 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
vr 08.30 - 12.00u
Groep 5 t/m 8
ma, di, do, vr 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
College van bestuur

Dhr K. Timmers, voorzitter bestuur
E-mail: ktimmers@hetsticht.nl

Mevr. M. Remmers, lid van bestuur
E-mail: mremmers@hetsticht.nl

Het Sticht omvat vanaf 1 januari 2009 het bevoegd gezag van negen basisscholen met totaal 2350 leerlingen in de gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Het Sticht
Laan van Vollenhove 3045
3706 AL Zeist
Tel. 030-6939464
E-mail: bestuur@hetsticht.nl 
De Stichting wordt administratief ondersteund door mevrouw Frida Hunink.
 
Hieronder beschrijven wij hoe Het Sticht wordt bestuurd
Policy Governancemodel

Het bestuur heeft met ingang van het schooljaar 2001-2002 besloten het Policy Governancemodel in te voeren als bestuurlijk model.
Het doel van de bestuurlijke taak volgens het PG-model is: “namens betrokkenen bij de stichting toezien op het bereiken van geformuleerde doelstellingen en idealen en toe te zien op het vermijden van het onaanvaardbare”.
Het bestuur beschrijft idealen, formuleert doelstellingen (strategisch beleid), maakt het management verantwoordelijk voor het realiseren, controleert en evalueert.
De ruimte voor het management is beschreven.

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad

In het onderwijs regelt de Wet op de Medezeggenschap de inspraak van het personeel en de ouders.
Per school is er een medezeggenschapsraad. Ten behoeve van Het Sticht is er een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR bestaat uit 18 leden. Iedere school is vertegenwoordigd door twee MR-leden, één vanuit de oudergeleding en één vanuit de personeelsgeleding. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn geregeld in het door het bestuur met instemming van de GMR vastgestelde reglement.

Het bestuur

Het Sticht wordt bestuurd door een college van  bestuur dat bestaat uit twee personen. 
Het bestuur  heeft als kerntaken: 
 • het realiseren van de doelstellingen en idealen; 
 • het vermijden van het onaanvaardbare; 
 • met regelmaat evalueren en rapporteren aan de Raad van Toezicht;
 • op basis van evaluaties en omgevingsignalen initiatieven nemen; 
 • het formeel werkgeverschap uitvoeren;
 • leidinggeven aan de schooldirecteuren.
Het management

De schooldirecteuren vormen onder voorzitterschap van de voorzitter van het bestuur het management. Het management  heeft een adviserende functie bij de beleidsvoorbereiding.
Met betrekking tot de uitvoering van het beleid heeft de schooldirecteur op schoolniveau als kerntaken:
 • het realiseren van de doelstellingen en idealen;
 • het vermijden van het onaanvaardbare; 
 • met regelmaat evalueren en rapporteren aan de algemeen directeur; 
 • op basis van evaluaties en omgevingsignalen initiatieven nemen; 
 • leidinggeven aan de medewerkers op schoolniveau
Bestuursbureau

Het Sticht heeft een bestuursbureau ingericht op de Laan van Vollenhove 3045 
3706AL in Zeist.
Het bureau heeft als medewerkers:
 • Kees Timmers, Voorzitter College van Bestuur
 • Marleen Remmers, Lid College van Bestuur (tevens huisvestingzaken)
 • Frida Hunink, Personeelsfunctionaris
Raad van Toezicht

Het Sticht heeft sinds november 2005 een raad van toezicht en een college van bestuur. Met deze aanpassing in het governance-model is het bestuur van Het Sticht geprofessionaliseerd. De raad van toezicht bestaat uit 7 personen. Belangrijkste taken van de raad van toezicht zijn: het benoemen van het bestuur en het toezicht houden op de werkzaamheden van het bestuur.
Een Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene zaken. De Raad spreekt zich uit over beleidslijnen en staat het College met raad terzijde. De Raad heeft o.m. als bijzondere taken:

·        benoemen, ontslag en beoordeling van het College;
·        vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het College;
·        vaststellen van wijzigingen van de statuten;
·        goedkeuring van de begroting, jaarrekening en jaarverslag;
·        benoeming van de accountant.

De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Voor minstens de helft van het aantal benoemde leden bestaat de Raad uit ouders of verzorgers met één of meer kinderen op één van de scholen van de stichting.
De Raad is te bereiken op het adres aan de Laan van Vollenhove te Zeist.