Contact
Het Palet
Zigzagoven 86
Postbus 177
3960BD Wijk bij Duurstede
0343574920
Lestijden
Groep 1-2, 3 en 4
ma, di, do 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
vr 08.30 - 12.00u
Groep 5 t/m 8
ma, di, do, vr 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
Visie

Op Het Palet willen we dat leerlingen zo veel mogelijk leren om ze goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. We willen de kinderen nieuwsgierig maken, zodat ze meer willen ontdekken. Ons uitgangspunt hierbij is dat de kracht van elk kind tot zijn recht komt en dat hij/zij op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. 

De leerkrachten van Het Palet begeleiden de leerlingen. Ze zijn betrokken en zorgen voor aandacht en ontwikkeling op verstandelijk, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en lichamelijk gebied. We zien deze ontwikkelingsgebieden als overlappende gebieden. Het één is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren op het andere gebied.
Om deze visie op onderwijs gestalte te geven heeft Het Palet, gekozen voor het Daltonconcept. Een lesmethode gebaseerd op drie pijlers: 
  • Vrijheid in gebondenheid - omgaan met vrijheid-verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid - zelfstandig leren werken en plannen
  • Samenwerken - hulp leren vragen en samen oplossingen vinden
Deze leermethode heeft als doel de kinderen zelfstandig te laten functioneren. Een vaardigheid die in de huidige en toekomstig maatschappij goed van pas kan komen.

Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
Het onderwijs moet aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Zowel de betere als de zwakkere leerlingen krijgen onderwijs waar zij behoefte aan hebben. Methodes en werkwijzen zijn hierop afgestemd. Door het Daltononderwijs zijn er meer mogelijkheden om rekening te houden met de verschillen in leertempo, leerwijze en talenten.

Leerlingen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We geven leerlingen taken en we geven de leerlingen het vertrouwen om zelf naar een goede oplossing te zoeken.

Er zijn duidelijke regels en afspraken over het afmaken van de taak, de tijdstippen van zelfstandig werken en het handhaven van de orde. Dit biedt leerlingen een structuur waarbinnen zij zich veilig kunnen ontplooien en leren verantwoordelijkheid te dragen.

Sociale vorming wordt bevorderd door samenwerken. Samenwerken moet je leren: leren luisteren naar elkaar, de sterke kanten van elkaar benutten, elkaars hulp vragen en hulp aanvaarden.

Deskundigheid van leraren is essentieel. De ontwikkeling van leerlingen wordt nauwlettend begeleid en vastgelegd door de leraren.

Leerlingen worden gestimuleerd om zich te presenteren en zich goed te uiten.

De school moet een veilige, gezellige, uitdagende omgeving bieden waardoor leerlingen zich op hun gemak voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn.

Leerlingen die zich op school prettig en veilig voelen, presteren doorgaans in alle opzichten beter. Deze gedachte is in hoge mate bepalend voor ons streven naar een optimaal pedagogisch klimaat.

De inzet van ouders wordt zeer gewaardeerd. We werken actief aan betrokkenheid en inspraak van ouders bij de school.